Polisi preifatrwydd

Mae Uniproma yn parchu ac yn diogelu preifatrwydd holl ddefnyddwyr y gwasanaeth.Er mwyn darparu gwasanaethau mwy cywir a phersonol i chi, bydd Uniproma yn defnyddio ac yn datgelu eich gwybodaeth bersonol yn unol â darpariaethau'r polisi preifatrwydd hwn.Ond bydd uniproma yn trin y wybodaeth hon gyda gradd uchel o ddiwydrwydd a doethineb.Ac eithrio fel y darperir fel arall yn y polisi preifatrwydd hwn, ni fydd uniproma yn datgelu nac yn darparu gwybodaeth o'r fath i drydydd partïon heb eich caniatâd ymlaen llaw.Bydd Uniproma yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd.Pan fyddwch yn cytuno i gytundeb defnydd gwasanaeth uniproma, bernir eich bod wedi cytuno i holl gynnwys y polisi preifatrwydd hwn.Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn rhan annatod o gytundeb defnydd gwasanaeth uniproma.

1. Cwmpas y cais

a) Pan fyddwch yn anfon post ymholiad, dylech lenwi'r wybodaeth galw yn ôl y blwch prydlon ymholiad;

b) Pan fyddwch yn ymweld â gwefan uniproma, bydd uniproma yn cofnodi'ch gwybodaeth bori, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'ch tudalen ymweld, cyfeiriad IP, math terfynell, rhanbarth, dyddiad ac amser ymweld, yn ogystal â'r cofnodion tudalen we sydd eu hangen arnoch;

Rydych yn deall ac yn cytuno nad yw'r wybodaeth ganlynol yn berthnasol i'r Polisi Preifatrwydd hwn:

a) Y wybodaeth allweddair a roddwch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth chwilio a ddarperir gan wefan uniproma;

b) Data gwybodaeth ymholiad perthnasol a gasglwyd gan uniproma, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithgareddau cyfranogiad, gwybodaeth trafodion a manylion gwerthuso;

c) Torri'r gyfraith neu reolau uniproma a chamau a gymerwyd gan uniproma yn eich erbyn.

2. Defnyddio gwybodaeth

a) Ni fydd Uniproma yn darparu, gwerthu, rhentu, rhannu neu fasnachu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti nad yw’n perthyn, ac eithrio gyda’ch caniatâd ymlaen llaw, na bod trydydd parti ac uniproma o’r fath yn unigol neu ar y cyd yn darparu gwasanaethau i chi, ac ar ôl diwedd y cyfryw gwasanaethau, byddant yn cael eu gwahardd rhag cael mynediad at yr holl wybodaeth o'r fath, gan gynnwys y rhai a oedd ar gael iddynt yn flaenorol.

b) Nid yw Uniproma ychwaith yn caniatáu i unrhyw drydydd parti gasglu, golygu, gwerthu na lledaenu eich gwybodaeth bersonol mewn unrhyw fodd.Os canfyddir bod unrhyw ddefnyddiwr gwefan uniproma yn cymryd rhan yn y gweithgareddau uchod, mae gan uniproma yr hawl i derfynu'r cytundeb gwasanaeth gyda defnyddiwr o'r fath ar unwaith.

c) At ddibenion gwasanaethu defnyddwyr, gall uniproma roi gwybodaeth i chi y mae gennych ddiddordeb ynddi trwy ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i anfon gwybodaeth am gynnyrch a gwasanaeth atoch, neu rannu gwybodaeth â phartneriaid uniproma fel y gallant anfon atoch gwybodaeth am eu cynhyrchion a'u gwasanaethau (mae angen eich caniatâd ymlaen llaw ar gyfer yr olaf).

3. Datgelu gwybodaeth

Bydd Uniproma yn datgelu eich holl wybodaeth bersonol neu ran ohoni yn unol â’ch dymuniadau personol neu ddarpariaethau cyfreithiol o dan yr amgylchiadau canlynol:

a) Datgeliad i drydydd parti gyda’ch caniatâd ymlaen llaw;

b) Er mwyn darparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch, rhaid i chi rannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd parti;

c) Yn unol â darpariaethau perthnasol y gyfraith neu ofynion yr organau gweinyddol neu farnwrol, datgelu i'r trydydd parti neu'r organau gweinyddol neu farnwrol;

d) Os ydych chi'n torri cyfreithiau a rheoliadau perthnasol Tsieina neu gytundeb gwasanaeth uniproma neu reolau perthnasol, mae angen i chi ddatgelu i drydydd parti;

f) Mewn trafodiad a grëwyd ar wefan uniproma, os yw unrhyw barti i'r trafodiad wedi cyflawni neu wedi cyflawni'n rhannol rwymedigaethau'r trafodiad ac wedi gwneud cais am ddatgelu gwybodaeth, mae gan uniproma yr hawl i benderfynu darparu'r wybodaeth angenrheidiol i'r defnyddiwr fel y cyswllt. gwybodaeth y parti arall i hwyluso cwblhau'r trafodiad neu setlo anghydfodau.

g) Datgeliadau eraill y mae uniproma yn eu hystyried yn briodol yn unol â chyfreithiau, rheoliadau neu bolisïau gwefan.